OTL – BIM in infrastructuur

Hulp bij de uitrol van BIM in de AWV overheidsopdrachten en ondersteuning in alle aspecten van BIM in de infrastructuurprojecten.

 

Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

Wereldwijd is er een opkomst van het gebruik van BIM in infrastructuurprojecten aan de gang. Het belang van BIM zal alleen maar toenemen in de toekomst en AWV wil hier een richtinggevende rol in spelen. Eén van de pijlers om BIM mogelijk te maken, is het opstellen van een objecttypenbibliotheek (Object Type Library -OTL). OTL is een datamodel dat ervoor moet zorgen dat alle wenselijke informatie over infrastructuurobjecten kan worden opgeslagen in een digitale twin. De OTL wordt opgesteld door informatie uit de verschillende standaardbestekken (250, 260 en 270) te koppelen aan feedback van experten die dagdagelijks met deze weg-infrastructuurobjecten bezig zijn. De grootste uitdaging bestaat erin om een model op te stellen dat breed gedragen wordt door de belanghebbenden en dat er een consensus is over welke informatie bijgehouden moet worden en welke niet.  

Oplossing
Geo Solutions

Om ervoor te zorgen dat de data die aangeleverd wordt volgens het datamodel, bruikbaar en consistent is naar de toekomst toe, worden enkele regels gehanteerd bij het aanleveren van data volgens het model.  Deze informatie vinden we terug in het BIM-Uitvoeringsplan, samen opgesteld met alle partijen van een bepaald project.

Dit BIM-uitvoeringsplan bevat de richtlijnen omtrent een correcte aanlevering op vlak van het Level of Geometry (detailniveau geometrie) en het Level of Information (detailniveau informatiebehoefte, lees: OTL).

Wanneer data aangeleverd wordt, wordt deze eerst gescreend door de ontwikkelde DAVIE-applicatie (Data Acceptatie, Validatie en Informatie Extractie) vooraleer deze effectief in de databanken wordt opgeslagen. Deze applicatie gaat na of de juiste bestandstypen en syntax gebruikt zijn en of de aangeleverde data conform is met de klassen, attributen en objectrelaties die in de OTL voorkomen. Een inhoudelijke, semi-automatische controle wordt vervolgens nog uitgevoerd door enkele medewerkers van GEO Solutions die bij AWV in dienst zijn. Momenteel biedt AWV ondersteuning voor onderstaande gangbare formaten bij het indienen van data:

  • Tekst based: CSV, JSON, XLS, XLSX, WKT
  • Applicatie based: REVIT, AUTOCAD, TEKLA

AWV is bezig met de voorbereidingen voor de ondersteuning van IFC en GEOJson.

Voor elk onderdeel in de reële wereld is er een equivalente klasse in de OTL.  Aan zo een klasse hangen attributen, opgesteld in samenspraak met experten. Elk attribuut kan een verschillend eenvoudig of complex dataType omvatten.. O.a. volgende eenvoudigedatatypen worden gehanteerd: String, Integer, Boolean, … Deze eenvoudige dataTypen kunnen eventueel een bepaalde eenheid hebben. Dit noemen we een kwantitatieve waarde uitegedrukt in bijvoorbeeld: Ampère, Bar, Celsius, meter, …  Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van complexere datatypes  zoals een Keuzelijst of een dataType dat toestaat andere datatypes te “nesten”. Zo ontstaat er een groot, complex datamodel.  om dit datamodel te beheren, is er nood aan metadata. . Deze metadata bestaat onder meer uit een beschrijvende tekst van hoe de OTL gebruikt en geïnterpreteerd moet worden. Daarnaast is er ook een schematische weergave opgesteld die weergeeft hoe het datamodel van hete OTL dat opgemaakt is in Enterprise Architect, zich gedraagt in SQLite.

 

De consultants van GEO Solutions in het BIM Team van AWV staan mee in voor de uitrol van BIM in de AWV overheidsopdrachten en ondersteunen de AWV medewerkers en projectpartners in alle aspecten van BIM in de infrastructuurprojecten. Dit gaat van het verankeren van de AWV BIM-richtlijnen in de bestekken, over de algemene BIM-projectopvolging en de coördinatievergaderingen opvolgen tot technische kennisoverdracht, verificatie van data, opleiding, coaching en de datamigratie van bestaande databanken naar de nieuwe OTL-conforme infrastructuur. De consultants van GEO Solutions staan AWV bij in expertise rond data-uitwisseling en werken in teamverband aan de innovatieve uitdagingen die BIM met zich meebrengt.

GEO Solutions zorgt voor de BIM-projectopvolging en BIM-ondersteuning vanuit AWV-zijde:

  • Studiebureau’s richtlijnen geven hoe OTL correct te integreren in hun model
  • Opvolging van de opbouw van deze modellen
  • Kwaliteitscontrole mbt OTL-conformiteit, geometrische opbouw, ontbrekende zaken, anomalieën, …
  • Oplossingen zoeken indien er technische BIM-problemen naar boven komen
  • Ondersteuning geven aan AWV-medewerkers in gebruik van de modellen
  • Automatisatie van verscheidene controlemechanismen en mappings betrekkend hebbend op de OTL
  • Migratie van bestaande data naar de OTL-conforme databank

Geo Solutions biedt hulp bij de uitrol en ondersteuning in alle aspecten van BIM in de infrastructuurprojecten voor de overheidsopdrachten gegund door Agentschap Wegen en verkeer.

Geen tijd om zelf het “OTL” onder de knie te krijgen? Doe beroep op onze OTL-Service!

Bekomen
waarden

Het resultaat van een goed functionerende OTL is dat op een eenduidige manier BIM-gericht kan gewerkt worden in de toekomst. Dit zal voor een betere samenwerking zorgen tussen alle projectpartners van AWV die allemaal dezelfde taal zullen spreken. Dit zal leiden tot kwaliteitsvollere projecten. Beheer, onderhoud en exploitatie zullen efficiënter kunnen gebeuren. De informatie zal makkelijker kunnen doorstromen en gedeeld worden over de gehele levenscyclus: van investering  tot beheer en onderhoud. Het zal ook mogelijk zijn om ontwerpfouten en technische problemen sneller op te sporen en op te lossen, wat faalkosten en vertragingen op de werf minimaliseert. 

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies