Afval Water Informatie Systeem

Afvalwater beheer een prioriteit!

Elk jaar investeert de Vlaamse overheid zo’n 100 miljoen euro aan onderhoud en bouw van rioleringen. Meer de impact van die investeringen op de kwaliteit van het globale rioleringssysteem is onmeetbaar. Dat heeft te maken met het gebrek aan uniforme registratietools en gedeelde databanken.

Uitkomst

Geo Solutions bouwde één informatieplatform waarin gegevens opgeladen kunnen worden en informatie over nieuwe projecten kan worden ingevuld. Die input kan online en decentraal gebeuren door alle verschillende stakeholders.

Het nieuwe AWIS-systeem laat de overheid toe om veel gerichter te investeren in rioleringswerken en logischere beslissingen te maken. Alle informatie over uitgevoerde werken is meteen zichtbaar en de impact van die werken op het totale systeem kan vlot berekend worden

Over VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater.

Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.